Astromaniak.pl - Regulamin

 1. Korzystanie ze wszystkich Usług forum Astromaniak.pl (dalej: "Serwis") podlega Regulaminowi, chyba że odrębne regulaminy precyzujące zasady korzystania z wybranych Usług stanowią inaczej. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie. Korzystając w jakiejkolwiek formie z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że akceptuje jego postanowienia.
 2. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa oraz do poszanowania norm społecznych, zasad netykiety, dobrego obyczaju, dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a w szczególności do niezamieszczania:
  • Treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, mających charakter mowy nienawiści.
  • Treści bezprawnych, propagujących lub umożliwiających naruszanie prawa, Regulaminu lub norm społecznych.
  • Treści mających na celu agitację polityczną, ideologiczną, religijną lub światopoglądową.
  • Treści służących szerzeniu dezinformacji, fake-newsów, inspirowanych politycznie lub ideologicznie teorii i hipotez pseudonaukowych.
  • Treści szerzących dyskryminację przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć, orientację seksualną itp.
  • Treści i materiałów o charakterze marketingowym, reklamowym bądź stanowiących oferty handlowe – poza miejscami i Usługami przeznaczonymi do tych celów.
  • Anonimowych skarg i oskarżeń wobec osób trzecich, w tym osób prawnych.
  • Kilku wpisów lub inicjowanie kilku wątków o tej samej lub bardzo podobnej treści bądź temacie.
  • Treści prowokujących konflikty personalne i utrudniających prowadzenie merytorycznej dyskusji. 
  • Treści niemających związku z tematyką serwisu, wybranego działu lub tematem wątku/dyskusji. Miejscem na swobodną dyskusję na tematy niezwiązane z astronomią oraz dotyczącą dziedzin nauki innych niż astronomia jest dział "Hyde Park" i jego subfora poświęcone poszczególnym tematom. W dziale tym obowiązują wszystkie wymienione wcześniej zastrzeżenia dotyczące treści oraz dodatkowo zastrzeżenia dotyczące tematów "wrażliwych", mogących wywoływać konflikty, poczucie dyskomfortu, zakłopotania itp. Przykłady tego typu tematów wymienione są w osobnym Regulaminie działu Hyde Park, dostępnym na jego stronach.
 3. Na Forum zabronione jest prowadzenie działań marketingowych i PR, a w szczególności publikowanie:
  • Reklam i materiałów sponsorowanych; komercyjne ogłoszenia należy zamieszczać w części Serwisu oznaczonej jako Giełda, w dziale "Oferty komercyjne". W uzasadnionych przebiegiem dyskusji wypadkach można skierować ofertę na Pocztę Prywatną konkretnego użytkownika.
  • Kryptoreklamy oraz wypowiedzi w ramach kampanii marketingu rekomendacji, marketingu szeptanego itp.
  • Wpisów mających być pretekstem do zamieszczenia linków pozycjonujących (linki publikowane w Serwisie mają dodawany parametr rel="nofollow").
 4. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie własne treści i utwory pod warunkiem, że są zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a w szczególności że:
  • Użytkownikowi przysługują prawa i zgody niezbędne do ich rozpowszechniania, takie jak prawa autorskie, licencje, prawa do użycia wizerunku.
  • Są one wolne od od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a ich zamieszczenie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, zaś udzielenie przez Użytkownika zgody na ich wykorzystanie nie wymaga dodatkowej zgody osób trzecich
  • Użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne rozpowszechnienie przez Administratora Serwisu w sieci Internet, w tym w Serwisie, a także udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotowych utworów w dowolny sposób, w tym w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania do pamięci komputera, a także w zakresie tłumaczenia, przystosowania, lub jakichkolwiek innych zmian związanych z ich wykorzystaniem.
  • Użytkownik zobowiązuje się do dochowania należytej staranności zamieszczanych materiałów, w stopniu umożliwiającym normalne korzystanie z wpisu, w tym przestrzegania:
   • obowiązku używania języka polskiego; wyjątek stanowi dział "Classifieds" na Giełdzie, gdzie obowiązujący jest język angielski
   • obowiązku pisania na temat, w sposób komunikatywny, zrozumiały i treściwy
   • zakazu publikowania tekstów wygenerowanych maszynowo, takich jak automatyczne tłumaczenia z translatorów (z wyjątkami dla pojedynczych przypadków uzasadnionych koniecznością przetłumaczenia fragmentów materiału naukowego lub dokumentacji technicznej) czy treści generowane przez AI
   • obowiązku podawania źródła w wypadku opracowań i skrótów z materiałów obcych
   • zakazu umieszczania ilustracji zawierających elementy niezwiązane z treścią wpisu lub zastępujących jego treść
 5. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie jednym Kontem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ta sama osoba rejestruje Konto aby występować we własnym, prywatnym imieniu, a równocześnie rejestruje Konto reprezentujące oficjalnie firmę lub instytucję.
 6. Administrator serwisu może odmówić świadczenia Usług bez podania przyczyny w sytuacji gdy Użytkownik narusza zapisy Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, a także gdy Administrator Serwisu poweźmie wiarygodne informacje świadczące, że działalność Użytkownika może znacząco utrudnić korzystanie z Usług przez innych Użytkowników lub narazić na szkodę Serwis, Użytkowników lub inne osoby. Konta użytkowników naruszających Regulamin mogą być czasowo zawieszane lub trwale usuwane. Może (ale nie musi) się to wiązać z usunięciem opublikowanych z ich użyciem materiałów.
 7. Usunięcie Konta polega na usunięciu wszystkich danych zapisanych w profilu. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się w serwisie i korzystania z Usług wymagających autoryzacji, zaś umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu. W wypadku czasowego zawieszenia konta ("ban") bieg umowy nie zostaje przerwany, dane w profilu zostają zachowane, a po okresie zawieszenia użytkownik odzyskuje możliwość zalogowania.
 8. Usunięcie Konta nie jest równoznaczne z usunięciem treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności dotyczy to wpisów na Forum. Administrator serwisu może usunąć takie treści na wniosek Użytkownika, jednak nie ma takiego obowiązku. Treści nie są usuwane zwłaszcza w przypadku, gdyby usunięcie takie groziło utratą spójności logicznej wątków i utrudniało prawidłową interpretację wpisów pozostałych uczestników dyskusji.
 9. Administrator serwisu może odmówić rozpowszechnienia, usunąć lub zablokować dostęp do publikowanych przez Użytkownika treści jeśli poweźmie urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację, że naruszają one zapisy Regulaminu lub przepisy prawa, albo że są one przedmiotem roszczeń osób trzecich, stając się przedmiotem postępowania przed organami ścigania, postępowania sądowego lub administracyjnego.
 10. W przypadku lżejszych naruszeń Regulaminu Administrator może zdecydować o zmodyfikowaniu treści Użytkownika w celu dostosowania ich do wymogów regulaminowych.
 11. Indywidualne decyzje Moderatora lub Administratora dotyczące konkretnych użytkowników, wpisów lub tematów nie podlegają publicznej dyskusji. Aby uzyskać wyjaśnienia lub interweniować w sprawie takich decyzji, prosimy o kontakt z Moderatorem lub administracją Serwisu za pośrednictwem Poczty Prywatnej lub korzystając ze strony Zespół i kontakt.

Ostatnia zmiana: 27.06.2024


AstroChat

GIEŁDOWY ŚWIT

Więcej ofert na Giełdzie